Naar overzicht

Fiscale en financiële maatregelen

VNO-NCW en MKB Nederland hebben in verschillende dossiers op hun website, duidelijk per thema alle informatie en afspraken op een rij gezet. Klik voor meer informatie op onderstaande links.

- Uitstel belastingen

- Werk en inkomen

- Financiering 

- Regels en veiligheid

- Handel en economie

- Bedrijven voor bedrijven 

 

Verzoek indienen voor uitstel van betaling van verschillende belastingen

Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, komt in aanmerking voor uitstel van betaling van onder meer accijnzen, verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken, loonbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. U kunt hiervoor een verzoek indienen nadat u een aanslag hebt ontvangen. VNO-NCW geeft beknopt op hun website het proces weer voor het indienen van een verzoek voor uitstel van betaling en waar meer informatie te vinden is. 

Klik hier voor meer informatie.

 

Terugvragen accijnzen en verbruiksbelasting retourbier

Het is de verwachting dat vanwege de sluiting van eet- en drinkgelegenheden grote hoeveelheden bier terug komen uit de markt. Indien bier vanuit de horeca/groothandel wordt teruggehaald waarover nog geen aangifte voor accijns of verbruiksbelasting is gedaan, dan kan dit worden wederingeslagen op de accijnsgoederenplaats (AGP). Dit bier hoeft dan niet te worden opgenomen in de aangifte.

Indien bier wordt teruggehaald waarover al wel accijns of verbruiksbelasting is betaald, dan kan het bier worden ingeslagen op de AGP en kan de belasting worden teruggevraagd. Het terughalen van bier uit horeca/groothandel naar de AGP gebeurt al met regelmaat. Wat Nederlandse Brouwers betreft geldt de werkwijze die onder normale omstandigheden ook in de huidige COVID-19-situatie.

Het terughalen van drank uit de markt naar de AGP gebeurt al met regelmaat en een bedrijf kan de gebruikelijke procedure volgen. Indien er vragen zijn over de procedure, neem dan contact op met Raymon van der Palen via rvanderpalen@dranken.org.

 

Wat te doen met teruggekomen bier?

Voor de teruggekomen dranken zijn verschillende opties:

  1. Wederuitslaan (niet mogelijk indien de THT is verlopen)
  2. Lozen/vernietigen op de eigen AGP of op een AGP van een derde partij, bijvoorbeeld bij een bedrijf dat gespecialiseerd is voedselrecycling. Bij lozing moet de milieuregelgeving/milieuvergunning in acht genomen worden.
  3. Inzetten als grondstof voor veevoer of recyclen voor andere doeleinden
     

Uitstel voor betaling waterschapbelasting

Ondernemers die de waterschapbelastingen niet kunnen betalen vanwege de coronacrisis, krijgen bij de meeste waterschappen uitstel. Verschillende waterschappen zetten de invordering van belastingen helemaal stil, en betalen hun facturen direct. Lees hier meer.

 

Rekentool over subsidie NOW

Sinds 6 april kunt u de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) aanvragen. Hiermee krijgt u een voorschot op de loonkosten tot 90%. Het voorschot is gebaseerd op de lonen die u in januari van dit jaar heeft uitbetaald en de verwachte omzetdaling gedurende drie kalendermaanden. Met de NOW-rekentool van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) krijgt u direct inzicht in de hoogte van de voorlopige subsidie, het voorschot en de maandelijkse termijnen. De rekentool is hier te vinden. Meer informatie over beleid en fingerende regelgeving is in de deze brochure te vinden.

 

TOGS-regeling aangevuld

Via de regeling TOGS kunnen specifieke groepen bedrijven met maximaal 250 werknemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. De regeling geldt alleen voor een select aantal sectoren op basis van de zogenaamde SBI-code waarmee zij staan geregistreerd bij de KvK.

Het kabinet heeft besloten om de TOGS-regeling aan te vullen. Zo zijn kleinere MKB-winkeliers in voeding en dranken en drankengroothandel toegevoegd. Voor een deel van de toegevoegde sectoren (waaronder drankengroothandels) geldt dat zij alleen aanspraak kunnen maken op de regeling als kunnen verklaren dat 70% van de omzet komt uit de getroffen sectoren in zogenaamde module 1 en in de sectoren uit de lijst van 27 en 28 maart jl. De lijst met sectoren is hier te vinden.

Producenten van dranken zijn niet toegevoegd aan de regeling, hoewel hiervoor door de gezamenlijke drankensector wel een verzoek is ingediend bij het ministerie.

Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf uiterlijk 15 april 2020 terecht bij de verruimde TOGS. De tegemoetkoming kan hier worden aangevraagd.

 

Meer toegang tot financieringsmogelijkheden via GO-regeling

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft 9 april besloten om het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar 10 miljard euro (was al 1,5 miljard euro).

Met de GO helpt de overheid zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen en -garanties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is op 9 april verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming was op 17 maart al tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Meer informatie over de GO is hier te vinden. 

 

Lagere premie BMKB-regeling en verhoging garantiebudget

Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn.

Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB. Meer informatie over de BMKB is hier te vinden.
 

Corona Calculator helpt ondernemers berekenen wat effect is van de steunmaatregelen

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben 14 april de Corona Calculator gelanceerd: https://www.coronacalculator.nl/ (mocht u de link niet kunnen openen, dan kunt u de Corona Calculator vanuit Chrome starten). Met deze Corona Calculator kunnen ondernemers berekenen welk effect de steunmaatregelen hebben op de financiële positie van hun onderneming. De tool bestaat uit het volgende:

De Corona Calculator is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en wordt kosteloos aan de leden ter beschikking gesteld. Er kan door uw organisatie verwezen worden naar https://www.coronacalculator.nl/ en/of deze kan worden geïntegreerd in de eigen digitale omgeving
 

BTW bij het schenken van medische goederen en medische apparatuur

Ondernemers die gratis medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen verstrekken, hoeven daarover geen btw te betalen en ondervinden geen gevolgen voor de aftrek van btw. De staatssecretaris van Financiën heeft dat goedgekeurd in een beleidsbesluit. De ondernemer moet dan wel op de factuur vermelden dat van deze goedkeuring gebruik wordt gemaakt en hij moet de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in de administratie vastleggen. Lees meer
 

Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Ook maakt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) 28 april bekend het subsidieplafond van de zoge noemde SEED Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo groot te maken. » Lees meer


Nieuw: Corona Overbruggingslening (COL) voor Startups en Scale-ups

Vanaf 29 april kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers - zonder kredietrelatie bij een bank - een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Het kabinet stelt hiervoor 100 miljoen euro beschikbaar. » Lees meer
 

Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

Het kabinet neemt zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers meer financiële ruimte te geven. Zo kunnen ondernemers die te maken krijgen met een omzetdaling straks tijdelijk van een lager loon uitgaan. Bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn, kunnen verliezen van dit jaar alvast eerder ‘verrekenen’ met de winst over 2019, waardoor nu meer geld bij de bedrijven blijft. De maatregelen worden nog verder uitgewerkt zodat ze zo spoedig mogelijk kunnen ingaan. Door de maatregelen komen er dit jaar tijdelijk ruim 4 miljard euro minder belastinginkomsten binnen, die volgend jaar alweer grotendeels terug worden verwacht. De zes maatregelen die aangekondigd zijn:


1. Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling
Onder andere in het MKB zijn er veel ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een zogenaamd aanmerkelijk belang hebben. Zij moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de arbeid die ze verrichten. Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet deze belasting nog steeds worden betaald. Omdat er door de coronacrisis veel omzetverlies is, wordt mogelijk gemaakt dat deze ondernemers tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. De vormgeving hiervan zal vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling als die tijdens de kredietcrisis en 2009 is getroffen. Dit betekent een voordeel van 6.200 euro voor een gemiddelde ondernemer. Naar verwachting zullen rond de 135.000 ondernemers hiervan gebruik maken.

2. Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium
Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is waarschijnlijk de zelfstandigenaftrek. Hier kunnen ondernemers alleen gebruik van maken als ze 1225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. Gemiddeld gaat dit om een voordeel van 1.800 euro. Circa 40.000 ondernemers hebben profijt van deze maatregel.

3. Werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste €400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

4. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen die bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019. Gemiddeld ontvangt een BV daardoor 25.000 euro al in 2020 in plaats van in 2021. Naar verwachting hebben circa 125.000 bedrijven profijt van deze maatregel.

5. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen. Circa 11.000 ondernemers hebben profijt van deze maatregel.

6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. De overheid biedt hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk. Naar verwachting kunnen 60.000 hypotheekhouders hier gebruik van maken