Naar overzicht

Personeel & Organisatie

 

Bekijk de laatste updates over de onderwerpen: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), op het dossier ‘Werk en inkomen’ van VNO-NCW en MKB Nederland. Ook het dossier ‘Regels en veiligheid’ biedt nuttige informatie over de huidige maatregelen.

Verklaring van Nederlandse Brouwers over toegang tot kinderopvang

Specifiek voor COVID-19 is door de Rijksoverheid een lijst met cruciale beroepsgroepen opgesteld die de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Ouders of verzorgenden die in deze beroepsgroep werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang.

Op deze lijst staat ook de voedselketen. Ook de biersector is onderdeel van de brede voedselketen. Werknemers uit de voedselketen die zich bezighouden met productie en transport zijn benoemd als cruciale beroepsgroepen. Dat betekent dat zij een beroep mogen blijven doen op kinderopvang. Het kan voorkomen dat de kinderopvang transport -en productiemedewerkers binnen de biersector niet erkent als cruciale beroepsgroep of om een verklaring vraagt. Indien deze transport -en productiemedewerkers problemen hebben met toegang tot de kinderopvang, dan kunnen leden bij Nederlandse Brouwers een verklaring opvragen waarin staat dat zij tot de cruciale beroepsgroepen behoren en dus recht hebben op kinderopvang. Voor deze verklaring kunnen jullie mailen naar info@nederlandsebrouwers.nl.  

 

Zo werkt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Het kabinet heeft het Noodpakket banen en economie gepresenteerd. Het pakket bevat extra maatregelen die werknemers, zzp-ers en bedrijven in staat moeten stellen om de moeilijke periode wegens de uitbraak van het coronavirus te overbruggen. Onderdeel van het pakket is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze vervangt met onmiddellijke ingang de Beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting (WTV). Vanwege het enorme beroep dat bedrijven op de WTV wilden doen bleek deze regeling niet meer uitvoerbaar.

Lees meer over deze regeling en de procedure op de website van VNO-NCW.

 

Coulance bij betalen pensioenpremies voor door coronacrisis getroffen bedrijven en sectoren

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken.

Veel bedrijven en soms hele sectoren worden door de coronacrisis geconfronteerd met acute liquiditeitsproblemen omdat de inkomsten van de ene op de andere dag fors zijn teruggelopen of zelfs helemaal stil zijn komen te liggen. De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars vinden het van groot belang een handreiking te bieden aan deze werkgevers. Naast de betalingsregelingen die de Belastingdienst, gemeenten en banken treffen, wil ook de pensioensector een bijdrage leveren om snel de acute problemen helpen op te lossen. Veel pensioenuitvoerders pakken dit momenteel al op.

Omdat de problematiek per sector of werkgever verschilt, zal maatwerk worden geboden op basis van onderstaande oplossingsrichtingen, die staan weergegeven op de website van Verbond voor Verzekeraars

 

Getroffen werkgevers kunnen betalingsregeling treffen met Pensioenfonds Detailhandel

Door de ontwikkelingen rondom het Corona-virus (COVID-19) heeft Pensioenfonds Detailhandel (waar het Beroepspensioenfonds Dranken in 2019 in op is gegaan) maatregelen genomen. Werkgevers die premies afdragen aan het Pensioenfonds Detailhandel en die tijdelijk minder, of geen pensioenpremie kunnen betalen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling. Deze werkgevers kunnen een betalingsregeling treffen met Pensioenfonds Detailhandel. Bijvoorbeeld door de premiebetaling uit te stellen van 14 dagen naar zestig dagen. Neem daarvoor contact op met de Corona-desk van Pensioenfonds Detailhandel, bereikbaar via betalen@pensioenfondsdetailhandel.nl of tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 088-1168381.

Bron: Pensioenfonds Detailhandel

 

Verzoek aan werkgevers: doe op tijd uw aangifte loonheffingen

De Belastingdienst vraagt werkgevers hun aangifte loonheffingen op tijd te versturen. Juist nu, tijdens de coronacrisis. Want UWV heeft de gegevens uit de aangiftes loonheffingen nodig voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers met omzetverlies te compenseren. Zodat zij hun werknemers kunnen doorbetalen. Als UWV ook de meest actuele gegevens uit uw aangifte loonheffingen heeft, krijgt u als werkgever snel waar u recht op hebt. En uw werknemers die thuis komen te zitten, of ziek worden, ook.

De Belastingdienst doet dus een beroep op u om gewoon uw aangifte loonheffingen te doen. Maar u hoeft deze nog niet te betalen, als u uitstel van betaling aanvraagt.

Lees meer informatie via deze link van de Belastingdienst.

 

Coronavirus en ploegendienst

Het spreekwoord zegt ‘nood breekt wetten’. In dit geval hoeven wetten niet te worden gebroken, maar wel zorgvuldig nageleefd. In het kader van de bijzondere omstandigheden, veroorzaakt door het coronavirus, zijn in sommige situaties minder medewerkers beschikbaar voor het rooster. Het is lang niet zo dat bepaalde productieprocessen zomaar kunnen worden stilgelegd en is thuis werken zeker niet voor iedereen een optie. Hoe dan een semicontinu drieploegenrooster of volcontinu vijfploegenrooster draaiende te houden bij een tijdelijke, verhoogde afwezigheid?

Klik hier voor meer informatie.

 

Eisen voor productie desinfectiegel

Steeds meer leden dragen hun steentje bij in de strijd tegen het coronavirus. Zo zijn er verschillende brouwers die aangeboden hebben om desinfecterende handgel te produceren, of al hebben geproduceerd. Bij de productie van de handgel is het wel belangrijk dat er aan bepaalde standaarden voldaan wordt. Zo moet het voldoende alcohol bevatten, zodat de bacteriën gedood worden en ze in de zorg kunnen worden gebruikt. Het ministerie van VWS heeft informatie opgesteld zodat het duidelijk is aan welke eisen er voldaan moeten worden. 

Klik hier en hier voor meer informatie over de kwalitatieve eisen voor de productie en het gebruik van desinfecterende gel.

Klik hier voor een overzicht van initiatieven uit de sectorSOL biedt ondersteuning bij het collegiaal in- en uitlenen van personeel

In deze hectische tijd wordt er in de sector alles uit de kast gehaald om de voedselproductie op peil te houden. Sommige bedrijven hebben op dit moment te maken met (tijdelijke) boventalligheid, (tijdelijke) tekorten óf een hoog ziekteverzuim. De Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) kan uw organisatie ondersteunen bij vraagstukken ten aanzien hiervan. Zo bieden zij ondersteuning bij het collegiale in- en uitlenen van personeel.

Het aanbod van SOL voor ondersteuning aan alle levensmiddelenbedrijven is als volgt: 

SOL is reeds benaderd door verschillende bedrijven met tijdelijke boventalligheid met medewerkers die snel inzetbaar zijn binnen de levensmiddelenindustrie. Als u ook gebruik wilt maken van deze ondersteuning, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met SOL via Nicole Lemmen (06 15 39 88 38).

 

Spoedwet om ava en ledenvergadering via elektronische middelen mogelijk te maken

De ministerraad heeft 3 april ingestemd met een wetsvoorstel om mogelijk te maken dat de algemene vergaderingen van aandeelhouders (ava) van beursgenoteerde bedrijven toch kunnen toch doorgaan. Lees hier meer over dit besluit.

 

Coulance bij re-integratie zieke werknemer

Als gevolg van de coronacrisis heeft UWV een addendum aan de werkwijzer Wet poortwachter toegevoegd. Daarin staat dat er bij ziekte van een werknemer wel een toets moet worden uitgevoerd op het re-integratieverslag dat de werkgever moet opstellen, zoals altijd. Maar dat daar coulant mee om wordt gegaan door het UWV en dat maatwerk mogelijk is. Lees hier meer

 

Gecoördineerde inzameling van digitale apparaten voor kwetsbare groepen

Met #allemaaldigitaal nemen NLdigital en Alliantie Digitaal Samenleven het initiatief om gebruikte en nieuwe laptops en tablets op grote schaal gecoördineerd in te zamelen. Deze komen terecht bij Nederlanders die nu niet digitaal mee kunnen doen. Op de website www.allemaal-digitaal.nl kunnen donateurs terecht met hun digitale apparaten.

 

Vertalingen van RIVM-richtlijnen

Het bedrijf Ludejo, lid van VNO-NCW Midden, heeft samen met vertalers de RIVM-richtlijnen vertaald in het Arabisch, Frans, Spaans en Turks. Pools volgt zo snel mogelijk. Zij stellen deze uitwerkingen kosteloos beschikbaar. Ze zijn hier te vinden.

 

Europese Commissie komt met roadmap voor versoepeling lockdown maatregelen

In verschillende landen wordt al voorzichtig gekeken naar hoe we straks weer uit de lockdown kunnen komen. In dit artikel van VNO-NCW staat wat er in andere landen voor voorbereidingen worden getroffen voor een eventuele versoepeling van de maatregelen. » Lees meer

 

Hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer

Deze handleiding voor ondernemers geeft onder meer informatie over arbeidsrecht, risicobeheersing en bedrijfscontinuïteit rond COVID-19. » Download de brochure