Coronamaatregelen en de biersector

Het coronavirus heeft een enorme impact op de maatschappij. Voor brouwerijen zijn deze gevolgen ook duidelijk voelbaar. Hieronder vind je de meest relevante informatie onderverdeeld in de onderwerpen: fiscale & financiële maatregelen, personeel & organisatie en handel & economie

Wat kun je doen als je brouwerij direct of indirect wordt getroffen door het coronavirus?

Actuele informatie over de maatregelen die de overheid in samenwerking met andere organisaties neemt om de verspreiding van het coronavirus te beperken is te lezen op de website van de Rijksoverheid. Naast een overzicht van veelgestelde vragen opgesteld voor werkgevers en werknemerswerkgevers en werknemers, alsmede een overzicht van financiële regelingen, zijn ook de brieven over dit onderwerp die naar de Tweede Kamer zijn verstuurd te raadplegen.

VNO-NCW en MKB Nederland hebben in verschillende dossiers op hun website, duidelijk per thema alle informatie en afspraken op een rij gezet. Klik voor meer informatie op onderstaande links.

- Uitstel belastingen

- Werk en inkomen

- Financiering 

- Regels en veiligheid

- Handel en economie

- Bedrijven voor bedrijven

 

Fiscale en financiële maatregelen

Wat verandert er per 1 oktober aan de NOW?

De looncompensatieregeling NOW wordt verlengd tot 1 juli 2021. Voor de periode van 1 oktober tot 1 januari blijft de toegangsdrempel staan op minimaal 20 procent omzetverlies, daarna wordt dit verhoogd naar 30 procent.

Daling percentage dat wordt vergoed
Bij volledig omzetverlies wordt vanaf 1 oktober 80 procent van de loonkosten vergoed, vanaf 1 januari daalt dit naar 70 procent en vanaf 1 april naar 60 procent. De 10 procent daling vanaf 1 oktober (de vergoeding is nu nog 90 procent) gaat naar een pot voor scholing en van-werk-naar-werk trajecten voor werknemers. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft tot 1 april maximaal twee maal het dagloon, wat neerkomt op 9.538 euro per maand. Na 1 april gaat dit naar maximaal één keer het dagloon.
 
Strafkorting bij ontslag gaat eraf
Ook komt er meer flexibiliteit voor werkgevers om hun bedrijf te reorganiseren. De strafkorting in de NOW bij ontslag van twintig of meer werknemers verdwijnt. Bij daling van de loonsom, bijvoorbeeld door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door ontslag of door een vrijwillig loonoffer van werknemers, worden voorschotten niet gekort als de loonsom met maximaal 10 procent lager uitkomt, waardoor de subsidie in dat geval iets hoger uitvalt. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op naar 15 procent vanaf 1 januari tot 20 procent vanaf 1 april.

De belangrijkste wijzigingen op een rij: 

Aanvragen NOW3.0 geopend

Meer informatie over NOW 3 is te vinden op de website van de Rijksoverheid en op de website van UWV.

update: 18 november 2020

 

Quarantaineverzuim

Steeds meer werkgevers worden ermee geconfronteerd: een werknemer mag niet op het werk komen, omdat hij in quarantaine moet door een mogelijke besmetting met het COVID-19-virus. De werkgever moet toch het loon doorbetalen, ook als de werknemer niet thuis kan werken. Werkgeversvereniging AWVN beantwoordt vier veelgestelde vragen over quarantaineverzuim

update: 18 november 2020

 

Coronacalculator

VNO-NCW en MKB Nederland hebben een Coronacalculator opgesteld. Op www.coronacalculator.nl hebben VNO-NCW en MKB-Nederland alle geldende steunmaatregelen overzichtelijk op één website geplaatst. Per regeling kunnen ondernemers berekenen wat de hoogte is van relevante tegemoetkomingen. Ook krijgen zij eenvoudig en direct inzicht in het effect van de regelingen op hun financiële positie.

update: 31 augustus 2020

 

Terugbetalen belastingschuld straks uitsmeren over 24 maanden

Om de economische impact van COVID voor ondernemers te verzachten voert de Belastingdienst al een aantal maanden een fiscaal uitstelbeleid. Ondernemers die door de COVDID in financiële problemen zijn gekomen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling van belastingschulden. Het kabinet heeft in het kader van het derde noodpakket nieuwe regels en maatregelen hiervoor bekend gemaakt.

Betalingsregeling vanaf 1 januari 2021

Alle ondernemingen die bijzonder uitstel van belasting hebben genoten of nog genieten, starten per 1 januari 2021 met een betalingsregeling voor de ontstane belastingschuld van 24 maanden. Dit betekent dus dat zij het terugbetalen van hun belastingschuld uit kunnen smeren over een periode van twee jaar.

Verlenging van uitstel
Alle ondernemingen die na het initieel genoten bijzonder uitstel van 3 maanden een verlenging hebben gekregen, krijgen die verlenging tot 1 januari 2021. Ook voor hen geldt dat zij starten met terugbetalen van de als gevolg van het genoten uitstel ontstane belastingschuld per 1 januari 2021 voor een periode van 24 maanden. De brancheorganisaties voor bier, wijn. Gedistilleerd en drankengroothandels hadden het Ministerie van Financiën eerder per brief verzocht om het uitstel te verlengen en te komen tot een coulante betaaltermijn.  
 
Versneld aflossen en maatwerk
De invorderingsrente blijft tot 1 januari 2022 op 0,01 procent staan. Vanaf 1 januari 2022 geldt een invorderingsrente van 4 procent. Versneld aflossen is mogelijk. Indien het niet mogelijk blijkt om de opgebouwde belastingschuld binnen de gestelde termijn van 24 maanden af te kunnen lossen, zal de Belastingdienst zoeken naar maatwerkoplossingen. Bijvoorbeeld in de vorm van langer uitstel op grond van bestaand beleid voor langer uitstel.

Meer informatie over belastinguitstel en terugbetaling is te lezen op de webite van de Rijskoverheid

update: 31 augustus 2020

 

Terugvragen accijnzen en verbruiksbelasting retourbier

Indien bier vanuit de horeca/groothandel wordt teruggehaald waarover nog geen aangifte voor accijns of verbruiksbelasting is gedaan, dan kan dit worden wederingeslagen op de accijnsgoederenplaats (AGP). Dit bier hoeft dan niet te worden opgenomen in de aangifte.

Indien bier wordt teruggehaald waarover al wel accijns of verbruiksbelasting is betaald, dan kan het bier worden ingeslagen op de AGP en kan de belasting worden teruggevraagd. Het terughalen van bier uit horeca/groothandel naar de AGP gebeurt al met regelmaat. Wat Nederlandse Brouwers betreft geldt de werkwijze die onder normale omstandigheden ook in de huidige COVID-19-situatie.

Het terughalen van drank uit de markt naar de AGP gebeurt al met regelmaat en een bedrijf kan de gebruikelijke procedure volgen. Indien er vragen zijn over de procedure, neem dan contact op met Raymon van der Palen via rvanderpalen@dranken.org.

Wat te doen met teruggekomen bier?

Voor de teruggekomen dranken zijn verschillende opties:

  1. Wederuitslaan (niet mogelijk indien de THT is verlopen)
  2. Lozen/vernietigen op de eigen AGP of op een AGP van een derde partij, bijvoorbeeld bij een bedrijf dat gespecialiseerd is voedselrecycling. Bij lozing moet de milieuregelgeving/milieuvergunning in acht genomen worden.
  3. Inzetten als grondstof voor veevoer of recyclen voor andere doeleinden

 

Corona Overbruggingslening (COL) voor Startups en Scale-ups

Vanaf 29 april kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers - zonder kredietrelatie bij een bank - een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Het kabinet stelt hiervoor 100 miljoen euro beschikbaar. Meer informatie lees je hier.

update: 30 juni 2020

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor mkb verlengd en verhoogd

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de regeling die sinds 1 juni in de plaats is gekomen voor de TOGS, is bestemd voor bepaalde mkb-bedrijven die meer dan 30 procent van hun omzet hebben verloren door de COVID-crisis. Deze bedrijven kunnen compensatie krijgen voor een deel van de vast lasten, zoals huur, onderhoud, verzekeringen en leasecontracten. Deze tegemoetkoming wordt met negen maanden verlengd en gaat per 1 oktober omhoog van maximaal 50.000 euro per drie maanden naar maximaal 90.000 euro per drie maanden.
 
Omzetdervingsgrens gaat omhoog
Vanaf 1 januari worden de voorwaarden voor de TVL aangescherpt door de omzetdervingsgrens te verhogen naar 40 procent. Vanaf 1 april tot en met 30 juni wordt de grens op 45 procent gesteld. De overige voorwaarden voor de TVL blijven ongewijzigd: zo blijft het percentage van de vaste kosten dat de TVL vergoedt 50 procent.

Ondernemers die voor de eerdere TOGS-regeling en TVL-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL verlenging. Ze moeten wel voldoen aan de voorwaarden. Zie ook de lijst met vastgestelde SBI-codes. Meer informatie over de TVL is hier te vinden.

update: 31 augustus 2020


Personeel & Organisatie

Bekijk de laatste updates over de onderwerpen: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), op het dossier ‘Werk en inkomen’ van VNO-NCW en MKB Nederland. Ook het dossier ‘Regels en veiligheid’ biedt nuttige informatie over de huidige maatregelen.

Dringende oproep VNO-NCW en MKB-Nederland over naleving regels

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben hun dringend opgeroepen om de regels strikt na te leven om een verdere lockdown te voorkomen. Zie voor verdere informatie de site van VNO-NCW.

 

De regels voor ‘binnen’

Nog steeds geldt het de maatregel: Werk zoveel mogelijk thuis. Mocht er toch naar de werkvloer worden gegaan dan is het verzoek om In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, met iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand. De regels over vaste zitplaatsen en de 1,5 meter van toepassing voor zover dat voor de uitoefening van de werkzaamheden mogelijk is.

De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst. Ventilatoren kunnen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. In gemeenschappelijke ruimtes wordt geadviseerd alleen ventilatoren te gebruiken wanneer er geen andere verkoeling mogelijk is. Let er dan wel op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat.

Vanaf 1 december geldt er een mondkapjesplicht voor in het publiek toegankelijke binnenruimtes. Lees meer.

update: 18 november 2020

 

Werk en vervoer

Werkgevers wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken en als reizen toch nodig is de werktijden aan te passen. Als er toch gekozen wordt om naar de werkvloer af te reizen middels carpoolen wordt geadviseerd om de inzittenden een mondkapje te laten dragen als ze niet tot één huishouden behoren.

Met het openbaar vervoer is het weer toegestaan om niet essentiële reizen te maken, wel wordt gevraagd om de spits zoveel mogelijk te mijden en is het nog steeds verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen. » Lees meer

update: 1 juli 2020

 

Folder 'Corona en mobiliteit: tips voor werkgevers'

De overheid heeft samen met VNO-NCW en MKB-Nederland tips opgesteld over mobiliteit tijdens corona: laat werknemers zoveel mogelijk thuiswerken; maak afspraken over spreiding van teamsessies en vergaderingen; stimuleer het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen. » Lees meer

update: 1 juli 2020

 

Reiskostenaftrek binnen inkomstenbelasting

In de inkomstenbelasting bestaat de mogelijkheid van reisaftrek voor woon-werkverkeer dat met het ov wordt afgelegd en waarvoor geen vergoeding van de werkgever wordt ontvangen. Sommige werknemers reizen veel minder naar hun werk vanwege het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Daardoor hebben ze minder recht op reisaftrek, terwijl de kosten van een ov-abonnement mogelijk gewoon doorlopen. Daarom zal het kabinet voor het jaar 2020 de reisaftrek in de inkomstenbelasting toepassen alsof de werknemer zijn reispatroon van vóór de coronacrisis heeft voortgezet, onder de voorwaarde dat de reiskosten van de werknemer ongewijzigd zijn. In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis werkt de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst deze maatregelen nader uit.

update: 31 augustus 2020

 

Wijzigingen testbeleid

Vanaf 1 december kan iemand ook getest worden als hij of zij geen klachten heeft, maar wel risico heeft gelopen op een besmetting. Dus als de CoronaMelder-app een melding geeft over een besmettingsrisico, of als iemand naar voren komt uit het bron- en contactonderzoek. Vanaf dat moment gaat diegene in quarantaine. Na 5 dagen kan hij of zij zich laten testen en bij een negatieve test kan de quarantaine worden opgeheven. De app is te downloaden via www.coronamelder.nl

update: 18 november 2020

 

Handel & Economie

Alle relevante informatie over handel en economie

In het dossier Corona & handel en economie van vind je informatie over internationale handel, binnen en buiten de EU. Dit keer zijn er updates over ontwikkelingen in de VS, China en Duitsland » Lees meer verder op de website van VNO-NCW  

 

RVO: internationaal zakendoen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het internationale netwerk van ambassades en consulaten-generaal voor een aantal landen een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het coronavirus en het effect op internationaal zakendoen met de volgende landen: België, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Singapore, Spanje, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea.

 

IRU over corona

Op de website van de International Road Union (IRU) is de laatste informatie per land in een pdf te vinden wat betreft afsluitingen en verboden.

 

Evenementen verboden

De meeste evenementen zijn verboden. Uitgezonderd zijn:

» Lees meer

update: 18 november 2020