Best practices Water

Koppelen van de krattenwasser aan de flessenspoelmachine

Door het naspoelwater van de flessenspoelmachine opnieuw te gebruiken voor het wassen van kratten worden besparingen gerealiseerd van 30% op het gebruik van de oorspronkelijke hoeveelheid vers water voor de krattenwasser. Ook wordt er energie bespaard, want het water van de flessenspoelmachine is al op temperatuur.

Samenwerking met regionale waterschappen

Voor het optimaliseren van het reinigingsproces van het afvalwater voordat het in het riool komt, worden op regionaal gebied verschillende onderzoeken opgestart en initiatieven ontplooid. Bijvoorbeeld op het terugdringen van bestrijdingsmiddelen en onderzoek naar het terugwinnen van fosfaat uit het afvalwater.

Gereinigd afvalwater inzetten ten behoeve van behoud waterpeil sloten

Ter bevordering van de biodiversiteit herinrichten van de terreingrenzen met aanleg van aarden wallen, nieuwe sloten en natuurlijke overgangsgebieden. Daarbij wordt gereinigd afvalwater ingezet voor het op peil houden van deze sloten. Hierdoor zijn in de nabije omgeving steeds meer dieren gesignaleerd en zijn er in de sloten veel vissoorten aangetroffen.

Waterbesparing setjes voor de horeca

In 2011 zijn (in Nederland en andere delen van Europa) waterbesparende setjes uitgedeeld aan de horeca om op de kraan te plaatsen. In totaal leveren deze uitgedeelde setjes een waterbesparing op van gemiddeld 60.000 m3 per jaar.

Praktijkvoorbeelden bij brouwers

Door de Nederlandse brouwers wordt er op verschillende manieren bijgedragen aan duurzaam waterbeheer. Van de vele initiatieven die er zijn, noemen we hier een aantal voorbeelden.

Heineken

Heineken heeft als groot waterverbruiker veel water in beheer en zoekt bijv. met haar afvalwater naar toepassingen die passen in de watervisie van Nederland.  Waterbesparingsprogramma’s hebben het verbruik in de afgelopen 4 jaar (basisjaar 2011) met 11% verminderd. De Heineken brouwerij in Zoeterwoude zuivert haar eigen afvalwater en levert het schone zoete water aan de voor het gebied noodzakelijke waterkringloop van het Hoogheemraadschap Rijnland. Als extra winst levert het afvalwater van Heineken biogas op, dat in het eigen bedrijf wordt toegepast in plaats van aardgas. Bij de Heineken brouwerij van Den Bosch wordt een grondwater beschermingszone gerealiseerd en ook Brand in Wijlre heeft een programma om de waterbronnen van de brouwerij te beschermen. Hierbij worden de belangen voor de ondergrond behartigd, worden oude verontreiniging in het gebied opgeruimd en wordt natuur ingezet om het grondwater te zuiveren.

Grolsch

Bij de Grolsche bierbrouwerij wordt er water bespaard bij het gebruik van de spoelmachines en krattenwassers. Een biologische afvalwaterzuivering haalt 80 tot 85% van de vervuiling uit het afvalwater.

Bierbrouwerij AB InBev

Naast de plaatsing van waterbesparende apparatuur kent de brouwerij van Bierbrouwerij AB InBev het ‘leakage program’. Hiermee kan snel worden ingesprongen op eventuele waterlekken tijdens het productieproces waardoor onnodig waterverlies kan worden voorkomen. Ook zuivert Bierbrouwerij AB InBev haar afvalwater op anaerobe wijze voordat het verder wordt behandeld door de waterzuivering. Dit levert naast schoner afvalwater ook biogas op.

Swinkels Family Brewers

Bodemgebruik heeft een grote impact op de kwaliteit van het lokale grondwater. Om op een zo optimaal mogelijke manier om te gaan met de bodem heeft Swinkels Family Brewers in 2013 luchtfoto’s van de percelen rondom de brouwerij gemaakt. Ook zijn er weerpalen op de percelen geplaatst. Hierdoor kan de bodemkwaliteit per perceel in kaart worden gebracht. Het meest geschikte soort gewas, de beregening en het gebruik van gewasbescherming kan hierdoor op perceelniveau worden afgestemd. Dit vergroot te productie en zorgt ervoor dat er efficiënt met het beschikbare water wordt omgegaan.

Alfa

Verbruikt flessen- en vatenspoelwater wordt op de brouwerij van Alfa op een geheel natuurlijke wijze gezuiverd. De riet en biezenvelden rondom de brouwerij fungeren als een natuurlijk filter waardoor het water weer schoon in de natuur kan worden opgenomen.