Best practices Landbouw

Lokale teelt (gerst en hop) volgens richtlijnen PlanetProof en SKAL

Op initiatief van de Gulpener Bierbrouwerij is een lokale telercoöperatie opgezet die de betreffende brouwerij volledig voorziet van lokaal geteelde gerst en hop, geteeld volgens de On the Way to PlanetProof richtlijnen en gedeeltelijk geteeld volgens de SKAL richtlijnen (biologisch). Naast het stimuleren van duurzame landbouw in de regio heeft het tevens een positieve invloed op de lokale werkgelegenheid.

Opstart, deelname en funding aan grote Akkerbouwprojecten

Vanuit verschillende (landelijke) projecten is samenwerking opgestart tussen akkerbouwers, brouwers en andere verwerkende bedrijven om samen de duurzame productie van de akkerbouw te stimuleren. De kern van de verschillende projecten is dat iedere akkerbouwer een eigen duurzaamheidsplan schrijft en uitvoert. Dit doen zij aan de hand van tien indicatoren voor duurzaamheid. Belangrijk hierin is dat er geen vaststaand einddoel is, maar dat er ieder jaar weer besparingen gerealiseerd worden op enkele van de tien indicatoren. Duurzaamheid is daarmee een voortdurende zoektocht naar verbeteringen geworden.

Een voorbeeld hiervan is Stichting Veldleeuwerik, dat is opgezet in samenwerking met onder andere Heineken Nederland, Royal Swinkels Family Brewers en Holland Malt (Nederlandse mouterij) en vele andere partners. Binnen Veldleeuwerik werken boeren volgens de SAI standaard aan het continue proces van verdere verduurzaming van het akkerbouwbedrijf.

Een vergelijkbaar programma is dat van Growing The Swaen (Nederlandse mouterij) die ook volgens de SAI standaard werkt.

Gelijkwaardige projecten worden tevens uitgevoerd/opgestart in grote gerst producerende landen zoals bijvoorbeeld Frankrijk.

Samenwerking met regionale divisie LTO en Waterschap

In samenwerking met lokale partijen, akkerbouwers en het lokale waterschappen worden er diverse projecten uitgevoerd met als doel verdroging te verminderen en de kwaliteit van het grondwater structureel te verbeteren.

Inzet bierbostel als veevoeder

Bierbostel is het voornaamste bijproduct van de bierproductie. Het bestaat uit het restproduct van de mout die gebruikt wordt voor het brouwen en het restant van de hop die aan het bier wordt toegevoegd. Na afloop van het brouwproces blijft na het filteren van het bier, bierbostel over. Bierbostel is zeer eiwitrijk en wordt ingezet als veevoeder. Zo worden de restproducten van het brouwproces hoogwaardig hergebruikt. Het inzetten van bierbostel als veevoer heeft nog een bijkomend voordeel: Doordat ons vee Nederlands bierbostel krijgt, heeft dit een remmend effect op de vraag naar soja als veevoeder. Dit levert aanzienlijke aanvullende duurzaamheidswinst op.