Protocol Kelderbierinstallaties Nederlandse Brouwers

Het Protocol Kelderbierinstallaties Nederlandse Brouwers (verder: het protocol) voor de ingebruikneming en herkeuring van kelderbierinstallaties (verder: KBI’s) is ontwikkeld op initiatief van Nederlandse Brouwers in opdracht van eigenaars, beheerders en gebruikers van kelderbierinstallaties in Nederland. Het secretariaat van het protocol wordt gehouden bij Nederlandse Brouwers.

Aan de hand van het protocol wordt de keuring voor ingebruikneming en de herkeuring van KBI’s in Nederland uitgevoerd. Het betreft KBI’s met opslagvaten tot en met 1500 liter inhoud voor het verhandelen van bier aan eindgebruikers. De KBI’s kunnen zijn opgesteld als stationaire installaties en als mobiele installaties. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokken partijen bij het beheersen van de technische integriteit van KBI’s, inclusief toegepaste afzonderlijke apparatuur, (veiligheids)appendages en componenten, zijn opgenomen in het protocol. Het protocol is ontwikkeld om als leidraad te dienen bij de uitvoering van overeengekomen activiteiten voor de gebruiker, bierleverancier, installateur, onderhoud- & revisiebedrijf, keuringsinstellingen en (lokale) toezichthouders.

Sedert 1980 wordt onderhoud en inspectie van KBI’s op het niveau van het protocol al toegepast door bierleveranciers en installateurs in Nederland. Op basis van een analyse van de onderhoudshistorie van KBI’s en een algemene risicoanalyse op veiligheidsaspecten is vastgesteld dat het risicoprofiel van KBI’s overeenkomt met het profiel voor standaard persluchtbuffervattoepassingen. Het lage risicoprofiel in combinatie met aantoonbaar goed vakmanschap van leden van Nederlandse Brouwers rechtvaardigt de uitzonderingspositie[1] voor KBI’s, naar analogie van persluchtvat toepassingen, onder het Warenwetbesluit drukapparatuur. De uitzonderingspositie is verwoord in de Warenwetregeling drukapparatuur. Alleen stekkerklare mobiele KBI’s van een bepaalde omvang vallen onder het protocol, mits de installatie voldoet aan het Warenwetbesluit drukapparatuur. Een mobiele KBI is stekkerklaar als alleen de bierleidingen nog moeten worden aangesloten aan de aflever/tapunit. Mobiele KBI’s die op de gebruiksplaats (deels) worden samengebouwd uit tank, compressor, (veiligheids-) appendages en componenten vallen niet onder de werkingssfeer van het protocol. 

Middels het protocol wordt de bestaande werkwijze geformaliseerd en kan deze werkwijze onder het Warenwetbesluit drukapparatuur worden gecontinueerd. Het protocol maakt uitvoering van keuring voor ingebruikneming en periodieke herkeuring van KBI’s onder eigen verantwoordelijkheid van leden van Nederlandse Brouwers mogelijk. Doelstelling van het protocol is optimalisatie van de omgang met KBI’s via kennisdeling tussen de leden van Nederlandse Brouwers.

Het protocol wordt onderschreven door de volgende leden van Nederlandse Brouwers:

Deze brouwerijen vertegenwoordigen samen > 95% van de Nederlandse markt voor KBI’s. In principe kunnen niet-leden van Nederlandse Brouwers het protocol gebruiken, onder voorwaarde dat wordt voldaan aan alle eisen van het protocol, waaronder dus ook het monitoringsaspect. 

Bekijk hier het complete Protocol Kelderbierinstallaties Nederlandse Brouwers.

 

[1] Overige KBI’s buiten het toepassingsgebied van dit protocol, met een V >1500 liter, PS > 3 bar en/of persmedium anders dan lucht, dienen voor de keuring voor ingebruikneming en de herkeuring te voldoen aan relevante eisen uit het Warenwetbesluit drukapparatuur.