Nederlandse Brouwers

Voedselveiligheid

Kwaliteit houdt in dat een product aan de verwachtingen van de gebruiker voldoet. Voedselveiligheid is hier een onderdeel van.

Onder 'voedselveiligheid' wordt verstaan: de garantie dat voedsel geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de eindverbruiker wanneer het wordt bereid en gegeten, rekening houdend met het doel en de manier van de consumptie ervan.

Voedselveiligheid wordt vaak verward met kwaliteit. Kwaliteit houdt in dat een product aan de verwachtingen van de gebruiker voldoet. Voedselveiligheid is hier een onderdeel van, naast kenmerken als smaak, geur en kleur. Voedselveiligheid is echter een wettelijk minimum vereiste. Dit is nationaal geregeld in de Warenwet, de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen en de Warenwetregeling Bereiding en behandeling van levensmiddelen. Op Europees niveau moeten bedrijven zich houden aan de General Food Law.

Er bestaan drie typen voedselveiligheid:

1. Micro-biologische voedselveiligheid

Micro-organismen zijn bijvoorbeeld schimmels, gisten en bacteriën. De meeste van de micro-organismen zijn nodig voor het in stand houden van onze leefomgeving. Slechts een minderheid is pathogeen of ziekteverwekkend. Besmetting kan plaatsvinden tijdens de productie, de bewaring, de verwerking, de verkoop of de bereiding van het voedsel of zijn grondstoffen.

2. Chemische voedselveiligheid

Vreemde stoffen in onze voeding kunnen afkomstig zijn van het milieu of van het voedselproductieproces zelf. Er dient hierbij een onderscheid gemaakt te worden tussen additieven en contaminanten. Additieven zijn stoffen die om technische redenen bij het vervaardigen, verwerken, bereiden, behandelen, verpakken, vervoeren of opslaan van voedingsmiddelen bewust aan deze voedingsmiddelen worden toegevoegd teneinde te voldoen aan de eisen die de consument aan deze producten stelt (bijvoorbeeld smaakversterkers, enzymen en anti oxidanten). Contaminanten daarentegen zijn stoffen die niet opzettelijk aan voedingsmiddelen zijn toegevoegd. Deze stoffen komen veelal vanuit de omgeving in voedingsmiddelen terecht (bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen).

3. Fysische voedselveiligheid

Fysische contaminatie wordt veroorzaakt door stukjes metaal, glas of plastic die in de voeding terecht kunnen komen. Deze vervuiling kan tijdens de oogst of tijdens het productieproces gebeuren. Brouwerijen beschikken over zeer geavanceerde detectieapparatuur om vreemde voorwerpen te detecteren en te verwijderen.