Nederlandse Brouwers

Landbouw

Ambitie:
In 2020 is 40% van het brouwgerst afkomstig van telers die werken volgens de principes van het Sustainable Agriculture Initiative, SKAL of SMK.

Niet alleen binnen de brouwerij werken de leden van Nederlandse Brouwers aan verduurzaming, ook voor de keten van primaire grondstoffen zetten zij zich in. De teelt van brouwgerst heeft onder andere impact op het waterverbruik, de CO₂-uitstoot en biodiversiteit. Daarom committeren brouwers zich voor 2020 aan de volgende doelstelling.

Doordat bier wordt gebrouwen met behulp van natuurlijke ingrediënten, heeft de sector een sterke relatie met landbouw. En een maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze natuurlijke producten op verantwoorde wijze in te kopen, in te zetten en te verwerken.

Nederlandse Brouwers werkt dan ook al jaren nauw samen met ketenpartners zoals boeren, mouters en zelfs veeteelthouders aan kwaliteit en duurzaamheid. Van inkoop van de grondstoffen tot afzet van de restproducten.  

Samenwerken aan verduurzaming akkerbouw

Vanuit verschillende (landelijke) projecten is samenwerking opgestart tussen akkerbouwers, brouwers en andere partners om samen de verduurzaming van de akkerbouw te stimuleren en versnellen.

Bij duurzame akkerbouw wordt rekening gehouden met optimale bewatering, bemesting, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en wisselteelt. Dit zorgt er onder andere voor dat de grond waarop de gewassen groeien vruchtbaar blijft, de zoetwatervoorraad minimaal wordt belast en de biodiversiteit in de omgeving (d.m.v. insecten) blijft behouden/wordt gestimuleerd.

Voor meer informatie over deze projecten, bekijk de best practices.

Hoogwaardige afzet restproducten

De restproducten van het brouwproces worden hoogwaardig hergebruikt. Bierbostel is het voornaamste bijproduct van de bierproductie. Het bestaat uit het restproduct van de mout die gebruikt wordt voor het brouwen en het restant van de hop die aan het bier wordt toegevoegd. Bierbostel is zeer eiwitrijk en wordt met name ingezet als veevoeder, maar ook wordt er steeds vaker brood van gebakken.

Gist uit de brouwerij wordt op verschillende manieren hergebruikt. Bekende toepassingen zijn bijvoorbeeld gebruik in cosmetica, biergistpillen en het gebruik als aanvullend veevoer.

Samen werken aan kwaliteit

De hele bierketen, van telers tot mouters en brouwers is verenigd binnen Stichting NIBEM. Hier wordt inhoudelijke kennis over onder meer de teelt van gerstrassen gedeeld.

Een van de belangrijkste activiteiten van Stichting NIBEM is het doen van onderzoek naar de kwaliteit van nieuwe brouwgerstrassen voor de teelt op Nederlandse bodem, onder Nederlandse omstandigheden (klimaat). Telers worden geïnformeerd welke brouwgerstrassen goede landbouwkundige eigenschappen hebben (zoals goede opbrengst, hoge plantziektebestendigheid e.d.) en goede brouwkwaliteiten hebben (zoals eiwitgehalte).  De resultaten van dit jaarlijkse onderzoek worden gepubliceerd in de officiële aanbevelende rassenlijst van CSAR.

Op deze manier wordt er bijgedragen aan het veiligstellen van de teelt van duurzaam en kwalitatief hoogwaardig Nederlands brouwgerst.

Zie voor meer informatie:

Lees onder best practices verschillende voorbeelden uit de praktijk.